Bölüm

Ekonometri Bölümü Hakkında

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü; lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Temel hedefimiz, öğrencilere soru sormayı, eleştirel düşünmeyi, çok yönlü ve alternatif bakış açılarına açık bir dünya görüşü edinmeyi ve ekip halinde çalışmayı öğreterek entelektüel bir derinlik kazandırmaktır. Bu amaçla, bölümümüz, çok boyutlu, eleştirel, teorik ve metodolojik olarak çoğulcu, farklılıklara açık ve disiplinler arası bilgi birikimine dayanan bir eğitim ve araştırma formasyonu vermektedir.

Öğrenciler, alanında uzman bir akademik kadronun sunduğu çok sayıda seçmeli dersi alabilmekte ve lisans programının ilk iki yılında ağırlıklı olarak İktisat dersleri görmekte olup; üçüncü yılından itibaren daha fazla ekonometri, istatistik ve yöneylem araştırmaları alanlarında yoğunlaşabilmektedir.

Bölümümüzün ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında anlaşmaları bulunmakta olup; öğrencilerine bu olanağı da sunmaktadır.

Bölümün mezunları kamu ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, Borsa İstanbul (BİST), tüm bankaların ve bakanlıkların araştırma birimleri, sigorta ve araştırma şirketlerinde çalışabilecekleri gibi bunlara ek olarak iktisatçıların istihdam edildiği her iş kolunda kariyer imkanına sahiptir.

İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümü kendi içerisinde Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem Anabilim Dallarına ayrılmaktadır. Ekonometri Anabilim dalı, iktisat biliminin ağırlıkta olduğu teorik ve uygulamalı ekonometri alanını; İstatistik Anabilim dalı, teorik ve uygulamalı istatistik alanını ve Yöneylem Anabilim Dalı ise doğrusal-doğrusal olmayan programlama, hedef programalam, üretim ve tedarik ziniciri, karar verme teknikleri alanlarını kapsamaktadır. Bölümümüz öğretim elemanları tarafından yürütülen lisansüstü diploma programları; Ekonometri (Tezli Yüksek Lisans), İstatistik (Tezli Yüksek Lisans), Finansal Ekonometri (Tezsiz Yüksek Lisans) ve Ekonometri (Doktora) ‘dir.

Misyonumuz

Çağdaş ilke ve kurumlar çerçevesinde evrensel nitelikteki araştırmalarla iktisadi ve toplumsal analize yönelik bilgi üretmek ve bu temeller üzerine eleştirel ve yaratıcı düşünceye sahip analitik becerileri ve birikimi olan bireyler yetiştirmektir.


Vizyonumuz

Uluslararası düzeyde akademik kadroya sahip, nitelikli eğitim veren, araştırma ve yayınları ile saygın ve öncü bir bölüm olmaktır.


Tarihçe
14/12/1936 tarih ve 2/5719 sayılı kararname ile kurulan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi bünyesinde Ekonometri ve Planlama Disiplini ile İstatistik Disiplini bulunmaktaydı. Ekonometri ve Planlama Disiplinini seçen öğrenciler, İstatistik Disiplinini de beraberinde seçmek zorundaydı. 1982 yılında yayımlanan Yüksek Öğretim Kanunu’na uygun olarak üniversitelerin yeniden teşkilatlanmaları bağlamında; disiplin yapılanmasından bölüm yapılanmasına geçilmiş ve İktisat Fakültesi bünyesinde kurulan bölümlerden biri de Ekonometri Bölümü olmuştur. Böylelikle sekiz yarıyıllık eğitim sunan ve üç anabilim dalından oluşan Ekonometri Bölümü kurulmuştur. 

Ekonometri bölümünün kurucu başkanı, Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY’dır. Kuruluşundan bu yana bölüm başkanlarımız ise sırasıyla; Prof. Dr. Ahmet KILIÇBAY, Prof. Dr. Haluk CİLLOV, Prof. Dr. Ali ÖZGÜVEN, Prof. Dr. Ahmet M. GÖKÇEN, Prof. Dr. A. Karun NEMLİOĞLU ve Prof. Dr. Nilgün ÇİL’dir. 2012 yılından beri bölüm başkanlığını Prof. Dr. Nilgün ÇİL yürütmektedir.